Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die DieetboekOnline (hierna aangeduid als: “DieetboekOnline.nl”). besteedt aan de samenstelling van DieetboekOnline, is het mogelijk dat de informatie die op DieetboekOnline wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen, mededelingen en meningen, geuit in de artikelen en op de pagina’s van DieetboekOnline.nl, alsmede in de e-mails die door DieetboekOnline.nl zijn verzonden, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of DieetboekOnline.

DieetboekOnline kan er niet voor instaan dat de informatie op DieetboekOnline geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

DieetboekOnline sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van DieetboekOnline.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om DieetboekOnline.nl te kunnen raadplegen. DieetbboekOnline is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via DieetboekOnline.nl of door middel van DieetboekOnline.nl verkregen is. DieetboekOnline garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Aangezien DieetboekOnline geen invloed uitoefent op de informatie op DietboekOnline.nl of de door haar verzonden e-mails, noch een volledig inzicht heeft op de persoonlijke (medische) situatie van de ontvanger, kan zij niet instaan voor de juistheid en geschiktheid van dergelijke informatie in een voorkomend geval. Om deze reden adviseert DieetboekOnline.nl de gebruiker of ontvanger van de verstrekte informatie altijd onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten en een huisarts te consulteren voor gebruik van via DieetboekOnline of DieetboekOnline.nl verkregen informatie.

De informatie op DieetboekOnline wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.